ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, ажыццяўляемых дзяржаўнай установай адукацыі „Рубельская сярэдняя школа” па заявах грамадзян

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган (арганізацыя), уякі грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляе грамадзянін для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Размер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры**

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, другога дакумента (рашэння), выдаваемых (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры ***

1

2

3

4

5

6

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Рубельская СШ

Скіба Т. Ю., дырэктар Тэл.38239

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы работы, службы і займаемай пасадзе

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

2.3 Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

2.5 Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Рубельская СШ

Пятроўская Л. М.

намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

тэл.38289

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

-пашпарт абоіншы дакумент, які сведчыць асобу

-лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзёнз дня звароту

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Рубельская СШ

Пятроўская Л. М.

намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

тэл.38289

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

-заява
-пашпарт абоіншы дакумент, які сведчыць асобу
-даведка аб нараджэнні дзіцяці 

-пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых 18 гадоў(прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
-копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сямей, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей –усынавілі) дзяцей


бясплатна

10 дзёнз дня звароту

аднаразова

2.8 Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных установах аховы здароўя да 12-нядзельнага тэрміна цяжарнасці

Рубельская СШ

Пятроўская Л.М.

намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

тэл.38289

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

заява
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей

пасведчанне аб  заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня звароту

аднаразова

2.9 Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

заява
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні (пры выхаванні ў сям’і дзвюх і болей непаўналетніх дзяцей – не менш дзвюх пасведчанняў аб нараджэнні) для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей,  якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, якія назначаны апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-реабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне аб  заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня звароту

па дзень дасягнення дзіцям узросту 3 гадоў

2.12 Назначэнне дапамогі на дзяцей старэй за 3 гады

Рубельская СШ

Пятроўская Л.М.

намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

тэл.38289

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

заява
-пашпарт абоіншы дакумент, які сведчыць асобу
-пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян іасоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей,  якія ўсынавілі дзяцей
-копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, якія назначаны апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці
-пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
-пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з’яўляюцца інвалідамі
-даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сямей ваеннаслужачых, якія праходяць тэрміновую ваенную службу
-пасведчанне аб  заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе
-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей
-копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сямей ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
-даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцелей, апекуноў (папячыцелей) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць


10 дзёнз дня падачы заявы

па 30 чэрвеня або по 31 снежня каляндарнага года, уякім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцям 16-, 18-гадовагаўзросту

2.13 Назначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцям ва ўзросце да 14 гадоў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзёнз дня звароту

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.14Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і дзіцям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыцяўляе догляд дзіцяці

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзёнз дня звароту

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.16 Назначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзёнз дня звароту

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.19 Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу дазаканчэння водпуска падогляду за дзіцям ваўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

 Рубельская СШ

Скіба Т. Ю., дырэктар Тэл.38239

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.. сакратар тэл.38239

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

2.24 Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаўдзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Скіба Т. Ю., дырэктар школы

У яе адсутнасць

Пятроўская Л.М., намеснік дырэктара па ВР

тэл.38289

                     –

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі абзнаходжанні ўводпуску падогляду за дзіцям да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Рубельская СШ

Скіба Т. Ю., дырэктар Тэл.38239

уяе адсутнасць

Гляд Т.А.сакратар тэл.38239

бясплатна

5 дзёнз дня звароту

бестэрмінова

АДУКАЦЫЯ

 

6.1.1 Выдача дублікатаў дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да яго, документа аб навучанні

 

Скіба Т. Ю., дырэктар

Тэл. 38239

 

Уяе адсутнасць

Агіевіч А.П.,

намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

тэл. 38289

заяваз указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыгоднасць

пашпарт абоіншы дакумент, які сведчыць асобу

непрыгодны дакумент – увыпадку, калі дакумент прышоўу непрыгоднасць

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы (квітанцыя аб аплаце)

0,1 базавай велічыні – за дублікат пасведчанняаб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняйадукацыі

0,2 базавай велічыні – за  дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

1 базавая велічыня – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі

(для іншаземных грамадзян і асоб без грамадзянства)

Бясплатна-дублікат дадаткаўда дакументааб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

15 дзёнз дня падачы заявы, а ўвыпадку запыту дакументаўі (або) звестакад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1месяц

бестэрмінова

6.3 Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца вучнем установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якія маеўстанова адукацыі)

Гляд Т.А.

Сакратар

Тэл.38239

У яе адсутнасць

Агіевіч А.П намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце тэл.38289

бясплатна

у дзень звароту

з 1 верасня па 31 жніўня

___________________________

*Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для осуществленія адміністратівной процедуры, по запросу государственного органа (організаціі), в который обратілся гражданін, в установленном порядке представляются государственнымі органамі, інымі організаціямі, к компетенціі которых относітся іх выдача, а также могут быть представлены гражданіном самостоятельно.

В случае полного освобожденія гражданіна в соответствіі с законодательством от внесенія платы, взімаемой прі осуществленіі адміністратівной процедуры, гражданін вместо документа, подтверждающего внесеніе платы, представляет документ, подтверждающій право на такое освобожденіе, а в случае частічного освобожденія – помімо документа, подтверждающего внесеніе платы, представляет документ, подтверждающій право на частічное освобожденіе.

Документы, выданные компетентнымі органамі іностранных государств, прінімаются прі налічіі іх легалізаціі ілі проставленія апостіля, еслі іное не предусмотрено международнымі договорамі Республікі Беларусь. Документы, составленные на іностранном языке, должны сопровождаться надлежащім образом заверенным іх переводом на одін із государственных языков Республікі Беларусь.

**Еслі законодательством предусмотрена плата за выдачу документов і (ілі) сведеній, представляемых по запросу государственного органа (організаціі), в который обратілся гражданін, государственнымі органамі, інымі організаціямі, к компетенціі которых относітся іх выдача, такіе документы і (ілі) сведенія запрашіваются государственным органом (організаціей) после представленія гражданіном документа, подтверждающего внесеніе платы за іх выдачу.

***Справка ілі другой документ, выдаваемые (прінімаемые) прі осуществленіі адміністратівной процедуры, счітаются бессрочнымі, еслі срок действія справкі ілі документа на момент осуществленія адміністратівной процедуры не определен, і іх действіе может быть прекращено лішь ісполненіем ілі прізнаніем утратівшімі сілу, недействітельнымі лібо отменой в случаях і порядке, предусмотренных законодательством

Наименование административной процедуры

Исполнители

Порядок осуществления

2.4 выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия,  ежемесячного денежного содержания)

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел.6-22-46

 

Выдачу справки производит ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Столинского района» (далее – Центр), ул. Советская,14,

регистрация справки – в отделе по образованию

2.20 Выдача справки об удержании алиментов и их размере

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел.6-22-46

Выдачу справки производит Центр, ул. Советская,14,

регистрация справки – в отделе по образованию

2.29 Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел. 6-22-46

Выдачу справки производит Центр, ул. Советская,14,

регистрация справки – в отделе по образованию

2.35 Выплата пособия на погребение

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел. 6-22-46

Руководители учреждений образования

Выплату пособия производит Центр, ул. Советская,14,

регистрация заявления – в учреждении образования

18.7. Выдача справки о наличии или об отсутствии исполнительных листов и (или) иных требований о взыскании с лица задолженности по налогам, другим долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами для решения вопроса о выходе из гражданства Республики Беларусь

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел. 6-22-46

 

Выдачу справки производит Центр, ул. Советская,14,

регистрация справки – в отделе по образованию

18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц

Михновец Любовь Николаевна, старший инспектор отдела, каб.76 тел. 6-18-97, в её отсутствие Буйнич Людмила Ивановна, главный специалист одела, каб.76, тел. 6-22-46

 

Выдачу справки производит Центр, ул. Советская,14,

регистрация справки – в отделе по образованию